Select Page

Pridobitev subvencije je praviloma odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družini.

Subvencija v višini cene malice pripada učencem pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku povezane osebe, ne presega 545,98 evrov.

Subvencija kosila pripada učencem iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 evrov.

Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila

Vlogo je treba vložiti na CSD samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije šolske malice in kosila, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Šole upoštevajo uvrstitev družine v enega od dohodkovnih razredov v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter ustrezno znižajo višino položnice za malico in kosilo.

Še vedno pa morate za pridobitev subvencije otroka prijaviti na malico oziroma kosilo v šoli.

Novost:
Spremenjeni Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev predvideva, da bodo morali prejemniki letnih pravic dajati vloge na CSD za letne pravice, to so otroški dodatek, subvencija vrtca, malice in kosila ter državno štipendijo, samo še do konca novembra 2018, saj se v prihodnje planira avtomatično preverjanje izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje pravice.

Subvencioniranje prehrane s strani občine Rače-Fram

Občina Rače-Fram je tudi v tem šol. letu namenila finančna sredstva za subvencioniranje šolske prehrane. Vabimo starše, katerih mesečni dohodek ne omogoča plačila prehrane otroku ali je v družini prišlo do sprememb dejstev in okoliščin, ki niso navedene v odločbi o otroškem dodatku, da v šolski svetovalni službi oddate vlogo za subvencioniranje prehrane s strani občine (Vloga). Višina subvencije bo odvisna od števila prispelih vlog.