Select Page

OPREDELITEV PODALJŠANEGA BIVANJA IN NJEGOVI SPLOŠNI CILJI
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku ter vključuje učence od 1. do 5. razreda. V podaljšano bivanje se vključujejo učenci prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določata vzgojni načrt šole in hišni red. Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole lahko učitelj, ki je po urniku tisti dan v oddelku podaljšanega bivanja, dovoli predčasen odhod učenca domov le s pisnim dovoljenjem staršev. Za učence prvega razreda organizira šola v času od 6.00 do 8.00 brezplačno jutranje varstvo. Za ostale prijavljene učence je jutranje varstvo plačljivo. Cena varstva je 8,00 € na mesec. Za učence vozače bo šola po potrebi organizirala čakajoči oddelek od 7.15 do 8.10 in od 14.00 do 15.00.

Cilji podaljšanega bivanja se bodo prepletali in nadgrajevali z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine bodo izhajale iz ciljev pouka ob upoštevanju potreb in želja učencev ter njihovih staršev.

POTEK DELA V PODALJŠANEM BIVANJU
V okviru podaljšanega bivanja se s priloženim urnikom izvajajo naslednje dejavnosti:
samostojno učenje,
ustvarjalno preživljanje časa,
sprostitvena dejavnost,
kosilo.

Časovna razporeditev dela v OPB

URE

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

12.00-12.50

K

K

K

K

K

12.50-13.40

SD

SD

SD

SD

SD

13.40-14.30

SU

SU

SU

SU

SU

14.30-15.20

UPČ

UPČ

UPČ

UPČ

UPČ

15.20-16.10

SD

SD

SD

SD

SD