Select Page

Izbirni predmeti 2019/2020

Program devetletke omogoča vsem učencem, da nekaj vsebin obveznega izobraževanja izberejo sami. V zadnjem triletju šolanja predmetnik vsebuje tudi obvezne izbirne predmete. Pri izbirnih predmetih lahko učenci poudarijo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Ker so ti predmeti sestavni del predmetnika, so enakopravni vsem ostalim. Ocenjujejo se številčno.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Učenci 7. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:
literarni klub – 6 učencev (Sabina Ozmec)
šport za sprostitev – 21 učencev (Jelka Trantura, Boštjan Šterbal)
Sonce, Luna, Zemlja – 14 učencev (Romana Šabeder)
likovno snovanje I – 13 učencev (Primož Krašna)
okoljska vzgoja I – 9 učencev (Boštjan Škreblin)
šolsko novinarstvo – 5 učencev (Sabina Ozmec)

Učenci 8. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:
nemščina II – 14 učencev (Anita Strmšek)
šport za zdravje – 5 učencev (Boštjan Šterbal)
izbrani šport nogomet – 13 učencev (Boštjan Šterbal)
daljnogledi in planeti – 17 učencev (Romana Šabeder)
okoljska vzgoja II – 16 učencev (Boštjan Škreblin)
šolsko novinarstvo – 1 učenec (Sabina Ozmec)

Učenci 9. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:
šport za zdravje – 8 učencev (Boštjan Šterbal)
računalniška omrežja – 6 učencev (Aleš Štaher)
zvezde in vesolje – 7 učencev (Romana Šabeder)
nemščina III – 12 učencev (Sabina Ozmec)
likovno snovanje III – 12 učencev (Primož Krašna)
šolsko novinarstvo – 5 učencev (Sabina Ozmec)

Pouk neobveznih izbirnih predmetov se bo v šolskem letu izvajal za učence 1., 4., 5. in 6. razreda. Razlika med obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti je, da so prve učenci dolžni izbrati, za druge se odločijo prostovoljno, a se morebitno odsotnost pri pouku obravnava enako kot pri obveznih predmetih.

FAKULTATIVNI POUK
nemščina – 4. r
računalništvo – 3. r, 4. r

Učenci 1. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:
angleščina – 46 učencev

Učenci 4. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:
računalništvo – 7 učencev
šport – 8 učencev

Učenci 5. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:
nemščina – 15 učencev
računalništvo – 7 učencev
šport – 7 učencev

Učenci 6. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:
nemščina – 14 učencev
šport – 18 učencev