Select Page

Javni vzgojno-izobraževalni in varstveni zavod Osnovno šolo Rače je Občina Rače – Fram ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov občine Rače – Fram (MUV, 27/96). Zadnja sprememba odloka je bila na 17. redni seji, dne 15. oktobra 2012 (MUV 23/2012). V aktu o ustanovitvi je opredeljen šolski okoliš, ki zajema naselja: Rače, Brezulo, Podovo, Zg. Gorico, Sp. Gorico ter del zaselka Ješenca.

Zavod ima v svoji sestavi predšolski in šolski program. Osem oddelkov predšolskega programa se izvaja v zgradbi vrtca v ulici Lackove čete 17, Rače; šolski program pa se v celoti izvaja v šolski zgradbi na lokaciji Grajski trg 1, 2327 Rače.

UPRAVLJANJE ŠOLE in VRTCA:
SVET ZAVODA je najvišji organ šole:

Svet sestavljajo:
3 predstavniki ustanovitelja:
Branko Leva
Bruno Jereb
Nataša Granda Krepfl

3 predstavniki staršev:
Aleksander Zidanšek (podpredsednik)
Borut Batagelj
Mateja Belca

5 predstavnikov šole:
Karmen Jelčič (šola – predsednica)
Sara Kupnik (šola)
Petra Pipenbaher (šola)
Apolonija Dobič (vrtec)
Maja Krajnc (vrtec)

Odgovorne osebe

RAVNATELJ – Rolando Lašič
POMOČNICA RAVNATELJA – Romana Zupančič
POMOČNICA RAVNATELJA ENOTE VRTCA – Nina Brezner

SVET STARŠEV je posvetovalni organ, ki je sestavljen iz delegatov staršev oddelčnih skupnosti od 1. – 9. razreda in delegatov staršev predstavnikov varstvenih skupin vrtca . V šol. letu 2018/2019 so bili v svet staršev izvoljeni naslednji starši:

SKUPINA Član/-ica sveta staršev
KOMETI Čelan Anja
KAPLJICE Ekart Dejan
MEHURČKI Nahtigal Duška
OBLAČKI Rožman Maja
SONČKI Dvoršak Špehar Marina
SNEŽINKE Majcen Sandra
ZVEZDICE Kovačič Katja
MAVRICE Breznik Ana
LUNICE Donaj Jadranka

 

ODDELEK Član/-ica sveta ODDELEK Član/-ica sveta
1A Pivec Mateja 1B Kline Mojca
2A Bradač Barbara 2B Čelan Anja
3A  Batagelj Borut 3B Bošković Borko
4A Bračko Tone 4B Kokot Barbara
5A Plečko Iris 5B  Kremžar Jovanović Borjana
6A  Repenšek Vesna 6B Belca Mateja
7A  Spačal Barbara 7B  Zidanšek Aleksander
8A Sternad Vogrin Simona 8B Doberšek Matjaž
9A Borovnik Maja

STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN VRTCA

ŠOLA

UČITELJSKI ZBOR sestavljajo ravnatelj, pomočnica ravnatelja, strokovni delavki, knjižničarka in učitelji.
ODDELČNE UČITELJSKE ZBORE sestavljajo, učitelji, ki poučujejo v oddelku in razrednik.
RAZREDNIK
STROKOVNI AKTIVI
V skladu s 64. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja na šoli deluje 11 strokovnih aktivov:

aktiv 1. triletja,
aktiv 2. triletja,
aktiv 3. triletja,
aktiv slovenščine,
aktiv tujih jezikov,
aktiv učiteljev GUM, LUM, GO,
aktiv učiteljev športne vzgoje,
aktiv naravoslovja,
aktiv matematike,
aktiv družboslovja in
aktiv OPB.
KNJIŽNIČARKA – Metka Pristovnik
ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI – Aleš Štaher.

VRTEC

VZGOJITELJSKI ZBOR sestavljajo vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter pedagoški vodja vrtca.
STROKOVNI AKTIV sestavljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice posamezne varstvene skupine.

SVETOVALNA SLUŽBA – pomoč otrokom v vrtcu in šoli
Strokovni tim šolske svetovalne službe sestavljajo:
Severina Pfeifer (socialna pedagoginja),
Tina Ištvan (učiteljica za DSP)
Saša Brodnjak (specialni pedagog) iz OŠ Gustava Šiliha iz Maribora

ORGANIZACIJA UČENCEV

  • ODDELČNA SKUPNOST – učenci so organizirani v 17 oddelčnih skupnosti. Svoje predstavnike delegirajo v šolsko skupnost in v ekosvet ter v druge organe, kjer je predvideno sodelovanje učencev.
  • ŠOLSKA SKUPNOST – koordinira delo oddelčnih skupnosti.
  • OTROŠKI PARLAMENT – je oblika dela šolske skupnosti, ki na svojih sejah koordinira delo šolskih oddelčnih skupnosti na določeno letno temo.

ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače je bil ustanovljen za obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela in dejavnosti, ki potekajo na šoli.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in drugih virov.
Sklad vodi upravni odbor v sestavi:

  • Kristina Milec,
  • Primož Krašna,
  • Nina Pušenjak,

kot predstavniki zavoda in

  • Marina Koren Dvoršak (predsednica)
  • Barbara Bradač
  • Maja Semenič
  • Nina Pušnik

kot predstavnice staršev.

DRUGE SLUŽBE

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
poslovna sekretarka je Irena Pauman
računovodja je Benjamin Peršuh

TEHNIČNA SLUŽBA ŠOLE
hišnika: Matjaž Rudolf, Simon Ajd
kuharji: Nada Vidovič, Štefka Golavšek, Davorin Veronek
čistilke: Milena Pepelnik, Sonja Olup, Zlatka Zorec, Marija Falež
organizatorka vadbe v športni dvorani: Milica Sovdat
čistilka v športni dvorani: Zlatka Mergeduš

TEHNIČNA SLUŽBA VRTCA
čistilki: Dragica Ogrizek, Ivica Veber
hišnika: Matjaž Rudolf, Simon Ajd
kuharja: Dejan Lašič, Alenka Weis