Select Page

OPIS PONUJENIH DEJAVNOSTI 2019/2020

RAZŠIRJEN PROGRAM (RAP)

Naša šola je bila izbrana kot ena izmed 19. šol, ki so v letošnjem letu vključene v poskus Uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanja koncepta razširjenega programa v osnovni šoli.

Poskus zajema:

 • uvajanje prvega tujega jezika kot obveznega predmeta v 1. razred,
 • uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v 7., 8. in 9. razred,
 • uvajanje in preizkušanje vsebinskih sklopov v okviru razširjenega programa:
  • Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok,
  • Kultura in tradicija,
  • Druge vsebine in dejavnosti, povezane z obveznim in razširjenim programom življenja in dela šole
 • preizkušanje modelov razširjenega programa,
 • priprava in preizkušanje modela programskega financiranja razširjenega programa.

NAMEN RAP

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju individualnih pričakovanj.

Razširjeni program osnovne šole omogoča bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju  kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci, kar pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev osnovnošolskega programa v celoti. Razširjeni program osnovne šole je komplementarni del obveznega programa, saj je mogoče namene in cilje tako enega kot drugega uresničevati samo v smiselni sinergiji, po drugi strani pa je njegov namen dosegati tudi lastne, specifične cilje, ki jih zgolj v obveznem programu ni mogoče udejanjati v celoti.

Vrednote, kot so znanje, učenje, medsebojno sodelovanje, dejavno državljanstvo, kultura, zdravje, gibanje in igra, so temeljni gradniki razširjenega programa, ki ima tudi zaradi večjih možnosti za udejanjanje načela individualizacije izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju optimalnega učnega okolja za učenke in učence, ki se iz različnih razlogov srečujejo z večjimi izzivi pri opismenjevanju, usvajanju znanja in doseganju minimalnih ter temeljnih standardov znanja v osnovnošolskem izobraževanju:  zaradi posebnih potreb, učnih težav, jezikovnih ovir, kulturne različnosti ali socialne in ekonomske prikrajšanosti.

Razširjeni program je prostor razvijanja posebnih talentov in nadarjenosti učenk in učencev, ki zmorejo in želijo doseči več, kot jim lahko šola omogoči v okviru obveznega programa.

Splošni cilji:

 • odpravljanje vrzeli, poglabljati in nadgrajevati cilje obveznega programa osnovne šole;
 • večja izbirnost in participacija učenk in učencev;
 • razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti učenk in učencev;
 • poglobljeno spoznavanje posebnosti posameznih učencev in tako večje možnostim za udejanjanje načela individualizacije;
 • razvijanje učenčevih interesov, spretnosti in znanja, razvijanje učnih in delovnih navad;
 • spodbujati kakovostno preživljanje prostega časa ter zdravega življenjskega sloga.

POTEK DELA V RAP OD 1. DO 5. RAZREDA (BIVŠI OPB)

V okviru razširjenega programa se po priloženem urniku izvajajo vsebine naslednjih sklopov:

 • Hrana in prehranjevanje
 • Igra in samostojno načrtovanje prostega časa
 • Samostojno in sodelovalno učenje
 • Gibanje

Časovna razporeditev dela v RAP od 1. do 5. razred

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
12.05–12.50 Hrana in prehranjevanje Hrana in prehranjevanje Hrana in prehranjevanje Hrana in prehranjevanje Hrana in prehranjevanje
12.55–13.40 Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa
13.45–14.30 Samostojno in sodelovalno učenje Samostojno in sodelovalno učenje Samostojno in sodelovalno učenje Samostojno in sodelovalno učenje Samostojno in sodelovalno učenje
14.35–15.20 Gibanje  Gibanje Gibanje Gibanje Gibanje
15.25–16.10 Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa Igra in samostojno načrtovanje prostega časa

Časovna razporeditev ur pouka in odmorov

Začetek rednega pouka je ob 8.20. Pred in po pouku potekajo dejavnosti v okviru razširjenega programa.

POUK ODMOR RAP
Jut. varstvo 6.00–8.15
Predura 7.30–8.15 8.15–8.20
1. ura 8.20 –9.05 9.05–9.20
2. ura 9.20–10.05 10.05–10.25
3. ura 10.25–11.10 11.10–11.15
4. ura 11.15–12.00 12.00–12.05
5. ura 12.05–12.50 12.50–12.55 1. ura 12.05–12.50
6. ura 12.55–13.40 13.40–13.45 2. ura 12.55–13.40
7. ura 13.45–14.30 3. ura 13.45–14.30
4. ura 14.35–15.20
5. ura 15.25–16.10
16.15–17.00

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

DOPOLNILNI POUK

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo dopolnilno razlago vsebin in pomoč učitelja. Z drugačnim načinom dela učenci laže usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, določenem v mesecu septembru. Vsakemu oddelku pripada 0,5 ure dopolnilnega pouka na teden. Izvaja se v okviru projekta razširjen program.

DODATNI POUK

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru. Vsakemu oddelku pripada 0,5 ure dodatnega pouka na teden. Izvaja se v okviru projekta razširjen program.

PROGRAM DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

DEJAVNOST RAZ. MENTOR
Mladina in gore 1.-9. Martina Podgrajšek
Ročna dela 4. in 5.razred Anita Vogrin
Kuharske delavnice 5.-9. Barbara Rozman
Zabavna matematika 2 2.-6. Barbara Rozman
Sproščanje in čuječnost 1.-3. Silvana Kokol
Borilni in adrenalinski športi 6.-9. Boštjan Šterbal
Priprava na tekmovanja 6.-9. Boštjan Šterbal
Šah 3. Aleš Štaher
Šah 4. in 5. Aleš Štaher
Robotika (LEGO) 4 in 5. Aleš Štaher
Logika 4. – 9. Aleš Štaher
Robotika (LEGO) 6. – 9. Aleš Štaher
Programiranje 6. – 9. Aleš Štaher
Oskrba živali 6. – 9. Boštjan Škreblin
Eko kotiček 1. – 9. Boštjan Škreblin
Priprava na tekmovanja (MAT, FIZ, ASTR.) 7. – 9. Romana Šabeder
Pomoč učencem pri izdelavi šolskih in domačih nalog 7. Romana Šabeder
Cici zbor 1., 2. Anja Lešič
OPZ 2. – 5. Anja Lešič
Pomoč učencem pri izdelavi šolskih in domačih nalog 1. – 9. Več učiteljev
Priprava na tekmovanja 5. – 9. Več učiteljev
Nemščina 2. jezik 4.r, 5. r, 6. r Romana Zupančič
Nemščina skozi gibanje 1., 2. 3 r Anita Strmšek, Romana Zupančič
Hrvaščina 1 5.r Metka Pristovnik
Hrvaščina 2 9. r Metka Pristovnik
Likovno ustvarjanje 4.-9. Primož Krašna
Kulturno-umetnostna vzgoja 7.a, 7. b razred Irena Marković
Delo z digitalno tehnologijo 6.-9. razred Ksenija Pečnik
Učenje za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog 1. – 9. Več učiteljev
Pravljice in izražanje 1.triada K. Jelčič
Dodatna pomoč in podpora učencem pri učenju 1. – 9. Več učiteljev
Gledališče 4., 5., 6. P.Pipenabher
Sproščanje in čuječnost prva triada Silvana Kokol
Eko kotiček 1. – 9. Škreblin
Borbeni in adrenalinski športi 6.-9. Šterbal
Oskrba živali 6.-9. Škreblin
Šolska skupnost
 1. – 9. r
Tatjana Tramšek
Mladinski pevski zbor 6. – 9. R. Marko Furek
Likovno ustvarjanje 4.-9.R Primož Krašna
Ples – flamenko 2.-8.r Sara Kupnik

SKLEP O UVEDBI POSKUSA